Tag Archives: TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

Lượng từ

1. LƯỢNG TỪ – Lượng từ là từ chỉ lượng. – Lượng từ đặt trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ. – Một số lượng từ thường gặp: some, much, many, a lot of, plenty of, a great deal of, little, few…. Với ...