Tag Archives: quá khứ đơn

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. To be: S + was/were + Adj/ Noun – I, he, she, it , N(số ít) + Was – You, we, they, N(số nhiều) + Were 2. Verbs: S + V quá khứ ...