Tag Archives: live

Học từ vựng qua danh ngôn

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Gandhi Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như thể sẽ sống suốt đời. Live (v) – /lɪv/: sống Die (v) – /daɪ/ : chết Tomorrow ...