Tag Archives: các loại hạt

Từ vựng về các loại hạt

Almond /’ɑ:mənd/ hạt hạnh nhân Brazil nut /brə’zil’ nʌt/ hạt quả hạch Brazil Cashew /kæ’ʃu:/ hạt điều Chestnut /’tʃesnʌt/ hạt dẻ Chia seed /si:d/ hạt chia Flax seed /’flæks si:d/ hạt lanh Hazelnut /’heizl nʌt/ hạt phỉ Hemp seed /hemp si:d/ hạt gai dầu Kola ...