Tag Archives: believe

Học từ vựng qua danh ngôn

“In order to succeed, we must first believe that we can.”  – Nikos Kazantzakis – Để thành công, trước hết chúng ta phải tin rằng mình có thể. In order to: để làm việc gì đó Succees (v) – /səkˈses/: thành công Believe (v) – ...

Phân biệt Believe và Trust

Hai động từ “believe” và “trust” thường có nghĩa là tin tưởng. Tuy nhiên, hai từ này có gì khác biệt? Về mức độ, “trust” nhấn mạnh hơn so với “believe”. “Believe” thường được dùng khi đưa ra phán đoán, do đó mang tính chất ...