Tag Archives: bầy đàn

Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh

Khi có một nhóm người hoặc vật có cùng đặc tính, chủng loại thì thường trong tiếng Việt gọi là một bày, một đàn, một nhóm, một toán…trong tiếng Anh cũng có những cum từ chỉ bày đàn, nhưng với các đặc tính khác nhau ...