Tag Archives: Bát Tiên quá hải

Truyền thuyết về tám vị ‘Tiên bất tử’ (P1)

“Bát Tiên” là tám vị Tiên trong Đạo Giáo có quyền năng cực lớn. Họ có thể trao cho sự sống và tiêu diệt cái ác. Họ khác với những vị tiên khác là đều từ người thường mà tu thành. Cho nên, dân gian coi ...