Pray (v)- /preɪ/: cầu nguyện

Easy (adj)- /ˈiː.zi/: dễ dàng

Strength (n)-  /streŋθ/: sức mạnh

Endure (v)- /ɪnˈdʊr/: chịu đựng được, vượt qua được

Do not pray for an easy life, but pray for the strength to endure a difficult one.Bruce Lee.

Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy ước bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Clip hay:Advertising:

loading...

Các Bài Viết Liên Quan