Task (n)- /tæsk/: nhiệm vụ

Seek (v)- /siːk/: tìm kiếm

Barrier (n)- /ˈbær.i.ər/: rào cản, chướng ngại vật

Built (v)- /bɪlt/: xây dựng, kiến tạo

Against (prep) – /-ˈɡenst/: chống lại, tương phản, ngược lại

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it” – Rumi

“Nhiệm vụ của bạn không phải là tìm kiếm tình yêu, mà chỉ là tìm kiếm và tìm thấy tất cả những chướng ngại trong bản thân mà bạn đã xây nên để chống lại nó.”- Rumi

Clip hay:Advertising:

loading...
Từ Khóa: Thể Loại: Học Tiếng Anh Học và chơi

Các Bài Viết Liên Quan