Successful (adj) – /səkˈses.fəl/ : thành công

Marriage (n) – /ˈmer.ɪdʒ/  : hôn nhân

Edifce (n) – /ˈed.ɪ.fɪs/: dinh thự

Rebuilt (v) – /ˌriːˈbɪld/: sửa sang, xây lại

 

“A successful marriage is an edifice that must be rebuilt every day.”- Andre Maurois

“Cuộc hôn nhân thành công là một dinh thự cần được sửa sang mỗi ngày.”

 

Clip hay:Advertising:

loading...
Từ Khóa: Thể Loại: Học Tiếng Anh Học và chơi

Các Bài Viết Liên Quan