Một trong những bí mật lớn nhất của loài người: ‘con mắt thứ 3’

Một trong những bí mật lớn nhất của loài người: ‘con mắt thứ 3’

Con người được ban cho một phần trong bộ não gọi là tuyến tùng hay còn gọi là con mắt thứ ba. Tuyến tùng phụ trách sản xuất serotonin từ ...