Bao dung người khác là tạo phúc báo cho chính mình

Bao dung người khác là tạo phúc báo cho chính mình Ảnh minh họa

Phật gia giảng một đời tích của cải chẳng bằng hành thiện, tích phúc báo. Không có phúc báo làm gì cũng hỏng, đi xin ăn cũng chẳng ai cho. Vậy làm sao để tích được phúc báo cho mình? ...

Ảnh minh họa

Bao dung người khác là tạo phúc báo cho chính mình

Phật gia giảng một đời tích của cải chẳng bằng hành thiện, tích phúc báo. Không có phúc báo làm gì cũng hỏng, đi xin ăn cũng chẳng ai cho. Vậy làm sao để tích được phúc báo cho mình? ...