Người duy nhất trong lịch sử phá giải được bí mật ‘bát trận đồ’ của Gia Cát Lượng là ai?

Người duy nhất trong lịch sử phá giải được bí mật ‘bát trận đồ’ của Gia Cát Lượng là ai?

Trong lịch sử quân sự Trung Hoa, có 2 đại quân sư kiệt xuất là Tôn Tẫn và Khổng Minh, đã để lại cho kho tàng binh học thế giới những bài học ngàn năm không mờ. Trong đó, Gia ...